Hier treft u bijzondere modulen aan.

Het onderwerp anatomie van de mondholte is een onderwerp waarop veel tandartsassistenten gedurende hun opleiding stranden. Dit heeft te maken met de complexiteit van het onderwerp, de hoeveelheid stof en de wijze waarop het onderwerp wordt aangeboden. Dentallect is erin geslaagd het geheel op een zodanige wijze vorm te geven, dat dit onderwerp voor de assistent in opleiding niet alleen goed te doen is, maar het zelfs als leuk ervaren wordt. Een uitgekiende combinatie van illustraties, animaties en video’s maakt het geheel uitermate overzichtelijk, gestructureerd en aantrekkelijk.

In tegenstelling tot de gangbare boeken heeft Dentallect een zorgvuldige afweging gemaakt bij de selectie van de onderwerpen en de diepgang hierin. Dit alles resulteert in de juiste dosering van leerstof en voorkomt onnodige demotivatie van assistenten in opleiding. Deze module is een absolute must voor iedere mbo 4-student tandartsassistent.

Implantologie neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen de tandheelkunde. Sommige assistenten werken binnen een gespecialiseerde praktijk en hebben hier tussentijds uit de praktijk de nodige kennis vergaard, anderen werken in een algemene praktijk en krijgen met dit onderwerp steeds vaker te maken. De heer Deurloo, tandarts en implantoloog, weet op compacte wijze snel een goed overzicht te geven van alle zaken die met implantologie te maken hebben. Zo komen onder andere toepassingsgebieden, werkwijzen, indicaties en complicaties aan de orde. Ook wordt er aandacht besteed aan praktische zaken, zoals voorlichting, afspraken maken en triage. 

Op een heldere wijze weet orthodontist J.W. de Boer een goed overzicht te geven van orthodontie.

Om het geheel goed te begrijpen is deze module zodanig opgebouwd dat in eerste instantie essentiële zaken aan de orde komen zoals de groei en ontwikkeling van de mens, gebitsontwikkeling, normale kaak- en tandrelatie. Daarna wordt er ingegaan op orthodontische afwijkingen, de diagnostiek en de therapie hiervan. Ook komen praktische zaken aan de orde zoals apparatuur, materialen en instrumenten, informed consent, mogelijke complicaties en administratieve procedures. Tot slot wordt er ingegaan op tariefcodes, voorlichting en nazorg. Ook in de algemene praktijk heeft men indirect veel met orthodontie te maken. 

Het is verbluffend hoe Mr. Dr. Brands in een zeer kort tijdsbestek helderheid kan creëren op het gebied van recht en regelgeving in de praktijk. De onderwerpen die aan bod komen zijn: relevante wetten voor in de tandartspraktijk. Het patiëntendossier, wat moet er eigenlijk allemaal in komen te staan? Hoe zit het met de ruimtelijke privacy? Wat mag nu wel, en wat nu niet? Hoe zit het met de voorbehouden handelingen, en onder welke voorwaarden mogen deze gedelegeerd worden. Wat is kwaliteitsbeleid, welke rol speelt de assistent hierin, en waarom moet de assistent hier iets van af weten? Welke bevoegdheden heeft de inspectie van volksgezondheid nu, en waar wordt naar gekeken? Wat kun je wel doen en wat kun je niet doen, als je onverhoopt met een inspecteur te maken krijgt? Hoe zit het met klachten van patiënten, hoe ga je daarmee om en wat kun je wel of niet zeggen? Dit en nog veel meer bespreekt Mr. Dr. Brands op heldere en compacte wijze in deze module. Gezien alle veranderingen die zich voordoen in de gezondheidszorg is het van belang dat personeelsleden in de praktijk voldoende basiskennis hebben op dit gebied. Deze module geeft een stevig basisfundament waaruit verantwoord gehandeld kan worden. 

In de module wet- en regelgeving rond de tandartspraktijk interviewt tandarts El Boushy tandarts juriste mevrouw van Zon aangaande wetgeving die van belang is voor tandartsen. Deze module geeft tandartsen snel een goed overzicht met betrekking tot relevante thema's. Deze module is primair gemaakt voor tandartsen. De module is echter ook voor andere medewerkers in de tandartspraktijk geschikt. 

Ergonomie heeft erg veel aspecten, het belang hiervan kan niet voldoende benadrukt worden. Het goed toepassen van ergonomische principes leidt ertoe dat het werk zoveel lichter en zoveel gemakkelijker wordt. Dit brengt niet alleen mee, dat de praktijk in zijn totaliteit veel gemakkelijker en soepeler gaat, het is ook een uitstekend middel tegen arbeidsongeschiktheid en onnodig ziekteverzuim. Mevrouw Voet heeft door haar verleden veel kennis van ergonomie opgedaan. In deze module laat zij dan ook zien dat ze oog heeft voor gezonde bedrijfseconomische aspecten binnen een praktijkvoering. Ze weet het onderwerp op systematische, compacte en heldere wijze overzichtelijk te presenteren, waarbij alle relevante aspecten de revue passeren en ook de psychologische aspecten niet onbenoemd blijven. Deze module is een echte aanrader voor een hedendaagse en gezonde praktijkvoering.

Er zijn maar weinig mensen die zo veel kennis hebben van infectiepreventie als mevrouw Voet. En er zijn nog minder mensen die het ook goed over weten te dragen. Infectiepreventie blijft een van de belangrijkste pijlers van een gezonde praktijkvoering. Helaas zijn er behoorlijk wat onderwerpen waarover misverstanden bestaan of die onduidelijk zijn, zeker met betrekking tot sterilisatieprocessen en bijbehorende apparatuur. Mevrouw Voet weet op heldere en systematische wijze al deze onderwerpen te benoemen en duidelijkheid te creëren op een zeer boeiende overzichtelijke wijze. Deze kennis is van cruciaal belang binnen de hedendaagse praktijkvoering en voor het vormen van een omgeving waarin medewerkers zich veilig en zeker voelen. Kortom  deze module mag niet ontbreken. 

Zowel in de algemene tandartspraktijk als binnen de orthodontiepraktijk wordt het maken van alginaatafdrukken veelal gedelegeerd aan tandartsassistenten. Dit kan op een verantwoorde wijze gebeuren op het moment dat hier goede scholing aan vooraf is gegaan. Deze module voorziet in de noodzakelijk kennis waarmee de assistent na enige oefening, onder begeleiding, in staat is om zelf goede alginaatafdrukken te maken.

 

Dit pakket bestaat uit:

Module 1: Afdrukmaterialen

Kennis van de verschillende afdrukmaterialen blijft essentieel binnen een tandartspraktijk. Welke afdrukmaterialen kennen we überhaupt en wat zijn de toepassingsgebieden hiervan? Hoe zit het precies met afdruklepels en de hechting van afdrukmaterialen aan lepels? Wat is een juiste wijze van mengen en wat zijn kritische succesfactoren bij het verwerken van afdrukmaterialen? Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in deze module uitgebreid worden besproken.

 

Module 2: Alginaatafdrukken

In deze module komen de volgende zaken aan de orde: de toepassingsgebieden van alginaat, methoden van mengen, het vervaardigen van goede alginaatafdrukken en het beoordelen van de alginaatafdrukken. Ook het plaatsen van afdrukken, het uitnemen van afdrukken, hygiëne rond de afdruk, het desinfecteren van afdrukken en de administratieve verwerking wordt uitgebreid besproken.

Gelukkig komt het niet vaak voor dat er binnen de tandheelkunde gereanimeerd moet worden. Dit heeft tot gevolg dat kennis aangaande dit onderwerp doorgaans weggezakt is. Helaas kunnen zich er wel praktijksituaties voordoen waarin men acuut moet ingrijpen om levensreddend te kunnen zijn. 

In deze module wordt op een compacte, systematische en heldere wijze kennis bijgebracht aangaande reanimatie, het gebruik van de AED, het niet reanimatiebeleid, de stabiele zijligging en andere relevante zaken. Deze module is niet alleen van belang voor tandartsen, maar ook voor andere medewerkers binnen de tandartspraktijk die zelfstandig willen reanimeren of de tandarts willen assisteren gedurende reanimatie. De cursus wordt verzorgd door Rita Teeuwissen, intensive-care/hartbewaking verpleegkundige en instructeur bij de Nederlandse Reanimatieraad.

Enige basis kennis van EHBO is vereist voor een ieder die binnen de tandheelkunde werkt.

In deze module wordt op een overzichtelijke, systematische en heldere wijze  uitleg gegeven m.b.t. type verwondingen en de verzorging hiervan. Verder komen de Rautek greep, het beoordelen van vitaliteit en de Heimlich manoeuvre uitgebreid aan bod. Voor iedere medewerker die in de tandartspraktijk werkt is deze kennis een must. De training wordt verzorgd door Gert-Jan Teeuwissen. Vanuit zijn hoedanigheid als anesthesiologie-verpleegkundige / ambulance-verpleegkundige geeft hij deze training.

Op zeer heldere en prettige wijze weet kaakchirurg B. van Minnen ons een goed overzicht te geven over de diagnostiek algemene pathologie, ontstekingen, aandoeningen aan het mondslijm, afwijkingen van de tong, de speekselklieren en het kaakbot. Daarnaast komen afwijkingen van gebitselementen, pathologie van het kaakgewricht en tumoren aan bod. Deze module geeft een uitstekend overzicht van essentiële onderwerpen rondom pathologie en kaakchirurgie.

Gezien alle veranderingen die zich voordoen in de gezondheidszorg is het van belang dat personeelsleden in de praktijk voldoende basiskennis hebben op dit gebied. Deze module geeft een stevig basisfundament van waaruit verantwoord gehandeld kan worden.

Op zeer heldere en prettige wijze weet kaakchirurg B. van Minnen onze kennis op peil te brengen aangaande essentiële onderwerpen binnen de kaakchirurgie. In eerste instantie worden de werkplek en de opleiding van de kaakchirurg kort besproken. Daarna wordt ingegaan op de organisatie van het ziekenhuis en de wijze waarop het best verwezen kan worden. Hierna komen diverse belangrijke onderwerpen aan bod waaronder de verstandskies, nervusrelatie, antrumperforaties, apexresectie, cysten, nabehandeling en complicaties. Dit is slechts een fractie van de onderwerpen die in deze module behandeld worden.

Gezien alle veranderingen die zich voordoen in de gezondheidszorg is het van belang dat personeelsleden in de praktijk voldoende basiskennis hebben. Deze module geeft een stevig basisfundament van waaruit verantwoord gehandeld kan worden.

Op een compacte en systematisch wijze weet tandarts Overweg ons een goed overzicht te geven van de geneesmiddelen die binnen de tandheelkunde worden toegepast. Naast dit specifieke deel zoomt zij ook in op algemene zaken, zoals dosering en toetsingsvormen. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan praktische zaken, zoals de Opiumwet, de wijze waarop recepten in de praktijk worden voorgeschreven en de wijze waarop hier in de algemene praktijk handig mee omgegaan kan worden. Deze module is niet alleen interessant voor assistenten, receptionisten en mondhygiënisten, maar ook voor tandartsen die hun kennis op dit gebied in kort tijdsbestek wensen op te frissen.

Op een zeer heldere en prettige wijze weet tandarts van Overbeek ons een goed overzicht te geven van 3 complexe onderwerpen die van belang zijn binnen de praktijk. Aan de orde komen achtereenvolgens micro-organismen en infecties, de wijze waarop ons afweersysteem werkt. Daarnaast wordt ingegaan vaccinatie en meldplicht, zoals beschreven in de nieuwste WIP-richtlijn.

De medische anamnese is binnen de tandartspraktijk niet allen voor tandartsen van belang, ook assistenten hebben een belangrijke verantwoordelijkheid hierin.

Op systematische en prettige wijze weet tandarts van Overbeek ons een goed overzicht te geven over dit onderwerp. Aan de orde komt wat de medische anamnese is, zaken die hieruit voor kunnen komen en van belang zijn bij tandheelkundig handelen en de rol van de assistent hierin.

Daarnaast wordt ingegaan op acute medische situaties zodat assistenten adequaat kunnen handelen en de tandarts waar mogelijk goed kunnen assisteren.

De rol die inspecties in het leven van tandartsen spelen is de laatste jaren steeds groter geworden. Vele tandartsen hebben geen idee welke eisen inspecties aan de praktijk stellen. Hierdoor is dit thema dikwijls een bron van ergernis, beladen en stressvol.

 In deze module interviewt tandarts El Boushy de heer Kuiken. Op systematische en heldere wijze verkrijgt men zo een goed overzicht van zaken die men vanuit het oogpunt van inspecties op orde moet hebben.

De heer Kuiken is praktijkadviseur, trainer en coach van tandartsen en praktijken en heeft een grote expertise aangaande het opstellen van protocollen en andere praktijkdocumentatie. Zijn bedrijfskundige achtergrond maakt het geheel helder en genuanceerd. 

 Deze module geeft tandartsen snel een uitstekend overzicht met betrekking tot de vereisten op het gebied van protocollen en andere praktijkdocumentatie. Dit op basis van geldende wet- en regelgeving en ervaringen bij IGZ geïnspecteerde praktijken. Voor tandartsen die bij willen blijven en aan gestelde eisen willen blijven voldoen is deze module een “must”.  

Na het voltooien van deze module zal een pakket met "ruwe" protocollen toegestuurd worden. Deze protocollen kunnen na aanpassing in de praktijk gebruikt worden. 

Voor assistenten die assisteren bij chirurgische ingrepen is het van belang voldoende kennis te hebben van chirurgische materialen en een steriel werkveld. Op verhelderende en systematische wijze legt mevrouw Voet duidelijk uit wat de categorieën CH-1 en CH-2 betekenen. De eisen die in de mondzorg gesteld worden aan zulke ingrepen, komen  uitgebreid aan de orde evenals de wijze waarop dit in de praktijk toegepast wordt.

 

Dit is slechts een greep uit de onderwerpen die in deze module aan bod komen.

Voor tandartsen die hun assistenten willen opleiden om bij chirurgische ingrepen te assisteren, is deze module elementair. 

Voor tandartsen die het aanbrengen van cofferdam door hun assistenten willen laten verrichten, is een stuk scholing van de assistent op dit gebied noodzakelijk. In deze module worden systematisch alle aspecten van cofferdam behandeld. De module is zodanig opgebouwd dat na het afronden van de module de assistent met wat praktische oefening in de praktijk in staat is zelfstandig cofferdam aan te brengen.

Voor tandartsen die het aanbrengen van matrixspanners door hun assistenten willen laten verrichten, is een stuk scholing van de assistent op dit gebied noodzakelijk. In deze module worden systematisch alle aspecten van matrixspanners behandeld. De indicaties voor het gebruik van matrixspanners komen aan de orde, evenals veel voorkomende matrixsystemen en preparatievormen. De module is zodanig opgebouwd dat na het afronden van de module de assistent met wat praktische oefening in de praktijk in staat is zelfstandig matrixspanners en wiggen aan te brengen.