Registraties spelen een steeds grotere rol binnen de tandartspraktijk. In een kort tijdsbestek wordt de cursist hierin ingewijd.

Deze module bestaat uit 5 kleine modulen die van belang zijn in de hedendaagse praktijk. Aan de orde komen: D.P.S.I.- score, DETI-score, ASA-score, de status praesens en de tariefcodes.

 

Deze onderwerpen worden op een dusdanige wijze besproken dat de cursist hiermee in de praktijk kan werken.

Module 1: Werken volgens methodiek & protocollen in de praktijk

Om in een praktijk tot goede kwaliteit te kunnen komen, is het van belang om gestructureerd en methodisch te werken. Wat houden deze begrippen nu eigenlijk in en wat zijn protocollen? In deze micro-module worden deze begrippen besproken. Tevens wordt ingegaan op toepassingsgebieden en het belang van methodisch en gestructureerd werken binnen de tandartspraktijk. 

Module 2: Accuraat en veilig werken

Accuraat en veilig werken blijft in de tandartspraktijk zeer essentieel. Waar speelt dit in het bijzonder een rol bij en wat kunnen de gevolgen zijn indien er niet accuraat gewerkt wordt? En wat kan een medewerker zelf doen om zijn eigen accuratesse te bevorderen? Dit is een greep uit een kleine doch krachtige micro-module die veel inzicht geeft. 

Module 3: Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

Om binnen een organisatie goed te functioneren is het van belang enig inzicht te hebben in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wat deze begrippen nu precies zijn en hoe je hier mee omgaat, komt aan de orde in deze module. Tevens komt aan de orde hoe deze onderwerpen in organisaties soms formeel en soms informeel vastliggen. 

Module 4: Archiveren

Binnen een tandartspraktijk hebben we continu met dossiers en andere correspondentie te maken. Enige kennis op dit gebied is niet alleen handig, het maakt dat het werk nauwkeuriger en gemakkelijker verloopt. In deze micro-module wordt aandacht besteed aan wat archiveren is en wat er überhaupt gearchiveerd moet worden, met welk doel we archiveren en welke methoden er zijn om te archiveren. Daarnaast wordt besproken welke wijzen van ordenen er veel gebruikt worden in de algemenen praktijk en komen kritische aandachtspunten met bedekking tot het archiveren aan bod. 

Module 5: Checklist

Het werken met een checklist maakt dat werk goed wordt georganiseerd en een zekere kwaliteit gewaarborgd kan worden. In deze module komt het gebruik van checklists aan de orde, evenals de gebieden waar in de praktijk vaak met checklists wordt gewerkt. Tevens wordt er gekeken naar verantwoordelijkheden en de wijze waarop een goede routine geïmplementeerd kan worden. 

Dit lijkt een onbeduidend onderwerp totdat je er achter komt hoeveel verspilling er werkelijk plaats vindt in de tandartspraktijk. Veelal weten medewerkers niet of onvoldoende wat tandheelkundige materialen en apparatuur kosten. Indien medewerkers gevraagd wordt een inschatting van de kosten te maken blijkt dat ze vaak een factor 2 tot 3 ernaast zitten. Dit leidt tot veel verspilling. Daarnaast zijn er zaken waar men geen flauw idee van heeft zoals de kosten van monteursbezoek en verloren behandeltijd. Bij grote groepspraktijken zien we daarnaast dat het gevoel van eigenaarschap soms volledig ontbreekt wat tot meer kosten leidt.

In deze module wordt de cursist in kort tijdbestek bewust gemaakt van kosten van materialen en apparatuur en van belangrijke gebieden van verspilling. Daarnaast komen nog andere relevante zaken aan de orde. Deze module mag niet ontbreken want als een module tot kostenbesparing kan leiden, is het wel deze!

Dit lijkt een onschuldig onderwerp, maar in de praktijk zien we dat er hier veel mis gaat. Het gaat dan om verkeerd beheerde voorraden het niet goed managen van monteursbezoek.

In deze module komen de volgende vragen aan bod.

Hoe zit met minimum en maximum voorraden en hoe bepaal je deze? Hoe gaat men om met houdbaarheid van materialen en wat zijn goede opslagcondities? En hoe zet je nu een eenvoudig en efficiënt voorraadbeheer systeem op?

Met welke leveranciers hebben we in de dagelijkse praktijk zoal te maken? En wat zijn hierin kritische aandachtspunten? Hoe zit het met tandtechnische laboratoria en wat gaat er vaak fout in de samenwerking en hoe kun je dat voorkomen? En tot slot: hoe ga je om met monteursbezoek?

Dit slechts een greep uit de onderwerpen die in deze module aan bod komen. Deze module zorgt voor een prettige praktijkvoering, kwaliteitsverhoging en voor kostenbesparing!

Module 1: Arbeidsomstandigheden & Arbowet

Kennis van de Arbowetgeving is niet alleen verplicht, het helpt de werkgever en werknemer ook zaken op de werkvloer beter te organiseren en leidt zo tot een veiligere werkplaats. In deze module komen de  verplichtingen die de arbowet werkgevers en werknemers voorschrijft aan de orde, evenals specifieke risico’s verbonden aan tandheelkunde. In de module wordt tevens stilgestaan bij wat men zelf kan doen om risico’s te voorkomen of te beperken. Daarnaast wordt besproken wat veiligheidsinformatiebladen en de RI&E zijn en hoe deze gebruikt worden. 

Module 2: Milieu & milieuwetgeving

In de dagelijkse praktijk is enige kennis van milieu & milieuwetgeving essentieel. In deze module wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden we in de dagelijkse praktijk met het milieu te maken hebben, op welke gebieden we voorschriften kennen, wie hier toezicht op houden en op welke wijze je een milieuboekhouding organiseert. Tot slot wordt ingegaan op de rol van veiligheidsinformatiebladen.

Op actieve en dynamische wijze weet Anna Berends van Loenen ons een goed overzicht te geven over een aantal voor de tandartsassistent belangrijke onderwerpen. In het bijzonder komen hierin aanbod: het bijhouden van eigen vakkennis en vaardigheden, samenwerken, met feedback omgaan, presenteren en zelfreflectie.

Op gestructureerde en energieke wijze weet Anna Berends van Loenen ons een goed overzicht te geven in wat kwaliteit is, hoe men deze in de praktijk kan managen en verbeteren. Daarnaast gaat zij in op wetten en kwaliteitssystemen.