Brochure Bekijken

Omschrijving

Algemeen

Met het praktijkmanagement account heeft u toegang tot 8 modulen en 1 pakket van Dentallect. Deze 8 modulen en het pakket kunt u aan 5 medewerkers kosteloos beschikbaar stellen. Met name PAK1 - Basis start tandartspraktijk kan erg handig zijn om nieuw op te leiden medewerkers kennis te laten maken met de tandartspraktijk en te bekijken in hoeverre ze geschikt zijn. Deze modulen blijven gedurende de gehele abonnementsperiode van 1 jaar beschikbaar.

Daarnaast kunt u direct, uiterst eenvoudig, medewerkers inschrijven in een van de 58 door u geselecteerde modulen om hiermee gericht op te leiden.
Na voltooiing van de module ontvangt de medewerker een certificaat op naam.

In het praktijkmanagementaccount kunt u de voortgang en behaalde resultaten van uw medewerkers inzien en houdt u per medewerker een dossier bij waarin alle certificaten zijn opgenomen. 

Met het praktijkmanagement account ontvangt u doorgaans een korting op de webshop prijs van 40%.

 

Doelgroep

 De modulen zijn bedoeld voor: 

  1. tandartsassistenten, receptionisten en andere medewerkers die reeds in de tandartspraktijk werkzaam zijn.
  2. Enkele modulen zijn geschikt voor tandartsen en/of mondhygiënisten.
  3. medewerkers die nieuw zijn binnen de tandheelkunde en (intern) opgeleid worden tot tandartsassistent, receptionist of office manager (met aansluiting op mbo 4 tandartsassistent)

Kosteloos beschikbare modulen

Pakketten & losse modulen

Basiscursus tandartspraktijk ( PAK 1)

Dit pakket vormt de basis voor personeelsleden in de tandartspraktijk! De modules in het pakket zijn te gebruiken om de basiskennis op peil te brengen of als een stevig nieuw basisfundament.

Aantal modulen: 4 (deze modulen zijn ook los verkrijgbaar)

Studietijdbelasting : 15-30 uur

Duur video’s: ± 300 min.

Mogelijk doel: opleiden, inwerken, selectie

Doelgroep: tandartsassistenten, receptionisten, office managers

Tijd beschikbaar voor cursist: 3 maanden

Module 1: Anatomie

Module 2: Pathologie

Module 3: Apparatuur in de tandartspraktijk

Module 4: Basisinstrumenten en belangrijke materialen

AED, reanimatie & EHBO (S9 en S10)

In deze modulen wordt op een compacte, systematische en heldere wijze kennis bijgebracht aangaande reanimatie, het gebruik van de AED, de type verwondingen en de verzorging hiervan. Dit is slechts een fractie van de onderwerpen die in deze module aan bod komen.

Aantal modulen: 2

Studietijdbelasting : 3-5 uur

Duur video’s: ± 90 minuten

Mogelijk doel: opleiden, wetgeving

Doelgroep: tandartsen, mondhygiënisten, tandartsassistenten, receptionisten, officemanagers

Tijd beschikbaar voor cursist: 3 maanden

Module 1: AED & Reanimatie

Module 2: EHBO

Wet- en regelgeving rond de tandartspraktijk (S5)

Deze module bestaat uit korte interviews over wetgeving die van belang is voor de tandartspraktijk. Hierdoor verkrijgt men snel een goed overzicht van relevante thema’s, zoals WGBO, Wet BIG, Arbowet, etc.

Studietijdbelasting : 2-4 uur

Duur video’s: ± 60 minuten

Mogelijk doel: opleiden, wetgeving

Doelgroep: tandartsen. De module is echter ook voor andere medewerkers in de tandartspraktijk geschikt.

Tijd beschikbaar voor cursist: 3 maanden

Met korting beschikbare modulen

Onderstaande modulen zijn beschikbaar. Voor exacte specificaties klikt u op de tegels onderaan deze pagina.

Voorlichting (C&PB1)

Dit pakket gaat in op de wijze waarop goede voorlichting gegeven wordt en hoe voorlichtingsvaardigheden ontwikkeld kunnen worden. In het tweede deel wordt de vertaalslag naar de praktijk gemaakt en komen kritische aandachtspunten aan de orde. Ook komen plakregistratie en voedingsanamnese aan bod.

Aantal modulen: 2

Professionele beroepshouding (C&BP2)

Een professionele beroepshouding blijft het visitekaartje van de praktijk en het fundament van een goede en prettige praktijkvoering. Wat een professionele beroepshouding is, komt uitgebreid aan bod evenals de wijze waarop je effectief aan je ontwikkeling op dit vlak kunt werken. Daarnaast wordt ingegaan op het creëren van een veilig en verantwoord inwerktraject.

Aantal modulen: 3

Communicatie (C&PB3)

In dit pakket komen allerlei aspecten van communicatie aan bod. Aan de orde komen onder andere het afstemmen op cultuur, levensfase en doelgroep, het omgaan met angstige patiënten en feedback.

Aantal modulen: 4

Tandheelkundige registraties (K&O1)

Registraties spelen een steeds grotere rol binnen de tandartspraktijk. In een kort tijdsbestek wordt de cursist hierin ingewijd. Aan de orde komen: D.P.S.I.- score, DETI-score, ASA-score, de status praesens en de tariefcodes.

Kwaliteit & organisatie (K&O2)

Dit pakket bestaat uit 5 micro-modulen. In deze modulen wordt ingegaan op methodisch, accuraat en veilig werken, op taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, het archiveren en hanteren van checklists.

Kostenbewustzijn (K&O3)

Dit lijkt een onbeduidend onderwerp totdat je er achter komt hoeveel verspilling er werkelijk plaatsvindt in de tandartspraktijk. In deze module wordt de cursist in kort tijdbestek bewust gemaakt van kosten van materialen en apparatuur en van belangrijke gebieden van verspilling.

Voorraadbeheer en leveranciers (K&O4)

Dit lijkt een onschuldig onderwerp, maar in de praktijk zien we dat er hier veel mis gaat. Het gaat dan om verkeerd beheerde voorraden het niet goed managen van monteursbezoek. Al deze zaken komen in deze module aan bod.

Arbo en milieu (K&O5)

Module 1: Arbeidsomstandigheden & Arbowet

Kennis van de Arbowetgeving is niet alleen verplicht, het helpt de werkgever en werknemer ook zaken op de werkvloer beter te organiseren en leidt zo tot een veiligere werkplaats.

Module 2: Milieu & milieuwetgeving

In de dagelijkse praktijk is enige kennis van milieu & milieuwetgeving essentieel. In deze module wordt duidelijk gemaakt op welke gebieden we in de dagelijkse praktijk met het milieu te maken hebben, op welke gebieden we voorschriften kennen.

Praktijklessen voor de assisterende (PAK 5)

Dit pakket voorziet in praktijkkennis en wel op zodanige wijze dat personeelsleden goed in de tandartspraktijk kunnen functioneren en 4-handig kunnen werken! De modules in het pakket zijn te gebruiken om de fijne kneepjes bij het assisteren te leren en alle relevante instrumentenkennis op te doen.

Aantal modulen: 11

Fysiologie en anatomie van de mondholte (S1)

Het onderwerp anatomie van de mondholte is een onderwerp waarop veel tandartsassistenten gedurende hun opleiding stranden. Dit heeft te maken met de complexiteit van het onderwerp, de hoeveelheid stof en de wijze waarop het onderwerp wordt aangeboden. Dentallect is erin geslaagd het geheel op een zodanige wijze vorm te geven, dat dit onderwerp voor de assistent in opleiding niet alleen goed te doen is, maar het zelfs als leuk ervaren wordt. Een uitgekiende combinatie van illustraties, animaties en video’s maakt het geheel uitermate overzichtelijk, gestructureerd en aantrekkelijk.

In tegenstelling tot de gangbare boeken heeft Dentallect een zorgvuldige afweging gemaakt bij de selectie van de onderwerpen en de diepgang hierin. Dit alles resulteert in de juiste dosering van leerstof en voorkomt onnodige demotivatie van assistenten in opleiding. Deze module is een absolute must voor iedere mbo 4-student tandartsassistent.

Implantologie (S2)

In deze module wordt op compacte wijze snel een goed overzicht gegeven van alle zaken die met implantologie te maken hebben. Zo komen onder andere toepassingsgebieden, werkwijzen, indicaties en complicaties aan de orde. Ook wordt er aandacht besteed aan praktische zaken, zoals voorlichting, afspraken maken en triage.

Orthodontie (S3)

In deze module wordt een overzicht gegeven van orthodontie. Aan de orde komen onder andere de groei en ontwikkeling van de mens, gebitsontwikkeling, normale kaak- en tandrelatie, orthodontische afwijkingen, diagnostiek en de therapie.

Recht in de praktijk (S4)

Het is verbluffend hoe Mr. Dr. Brands in een zeer kort tijdsbestek helderheid kan creëren op het gebied van recht en regelgeving in de praktijk. De onderwerpen die aan bod komen zijn: relevante wetten voor in de tandartspraktijk. Het patiëntendossier, wat moet er eigenlijk allemaal in komen te staan? Hoe zit het met de ruimtelijke privacy? Wat mag nu wel, en wat nu niet? Hoe zit het met de voorbehouden handelingen, en onder welke voorwaarden mogen deze gedelegeerd worden?

Dit is slechts een greep van de onderwerpen die in deze module aan bod komen

Ergonomie (S6)

Het goed toepassen van ergonomische principes leidt ertoe dat het werk zoveel lichter en zoveel gemakkelijker wordt. In deze module worden alle belangrijke aspecten van ergonomie op systematische, compacte en heldere wijze besproken en gedemonstreerd.

Reinigen, desinfecteren en steriliseren (Sterilisatieassistent) (S7)

Met betrekking tot sterilisatieprocessen en bijbehorende apparatuur weet mevrouw Voet op boeiende, heldere en systematische wijze duidelijkheid te creëren.

Afdrukmaterialen en alginaatafdrukken (S8)

Klik op de juiste tegel onderaan deze pagina voor meer informatie

MKA Chirurgie 1 (S11)

Klik op de juiste tegel onderaan deze pagina voor meer informatie

MKA Chirurgie 2 (S12)

Klik op de juiste tegel onderaan deze pagina voor meer informatie

Geneesmiddelen in de tandheelkunde (S13)

Op een compacte en systematisch wijze wordt een overzicht gegeven van de geneesmiddelen die binnen de tandheelkunde worden toegepast. Ook wordt ingegaan op algemene zaken, zoals dosering en toetsingsvormen en op praktische zaken, zoals de Opiumwet, de wijze waarop recepten in de praktijk worden voorgeschreven en de wijze waarop hier handig mee omgegaan kan worden.

Infectieleer, ziekteleer en acute medische situaties (S14)

Op een zeer heldere en prettige wijze weet tandarts Van Overbeek een goed overzicht te geven van 5 complexe onderwerpen die van belang zijn binnen de praktijk. Aan de orde komen o.a. micro-organismen, infecties, de wijze waarop ons afweersysteem werkt, de medische anamnese, acute medische situaties, vaccinatie en meldplicht.

De medische anamnese en acute medische situaties in de tandartspraktijk (S15)

Klik op de juiste tegel onderaan deze pagina voor meer informatie

Chirurgische materialen en werkblad (S17)

Klik op de juiste tegel onderaan deze pagina voor meer informatie

Cofferdam (S18)

Klik op de juiste tegel onderaan deze pagina voor meer informatie

De Matrices (S19)

Klik op de juiste tegel onderaan deze pagina voor meer informatie

Essentiele competenties en vaardigheden voor op het werk (NSPAK-1)

Dit pakket bevat de niet vakspecifieke basis voor medewerkers in de tandartspraktijk. De modules in het pakket zijn te gebruiken om tot een goede grondhouding te komen en vaardigheden sterk te verbeteren.

Meldcode kindermishandeling mondzorg (NS-MC)

De cursus behandelt de Meldcode Kindermishandeling: wat houdt de meldcode in, hoe moet u ermee omgaan en hoe kunt u een protocol opstellen voor uw organisatie?

Pakket Bedrijfshulpverlening (NS-BHV)

Al sinds 1994 is bedrijfshulpverlening (BHV) in organisaties verplicht. Toch weten heel veel mensen niet of nauwelijks wat BHV betekent of wordt het belang ervan voor hun organisatie niet onderkend. In dit pakket, dat uit 8 modulen bestaat, komen alle onderwerpen met betrekking tot BHV aan bod.

Certificering, erkenning & accreditatie

Aan het einde van alle modulen krijgt de cursist na het succesvol afleggen van de toetsen het certificaat. De toetsen kunnen herhaald worden totdat de cursist tenminste 70% van de vragen goed heeft. Dentallect heeft grote vragenbanken, waaruit de toetsen volgens toetsmatrijzen samengesteld worden.

Sommige modulen zijn geaccrediteerd of leveren KRT of KRM punten op. De modulen bieden altijd een aansluiting bij de MBO4 opleiding van Dentallect.

Startdatum

Na aanschaf van het account kunt u de modulen direct bekijken.  Tevens kunt u medewerkers uitnodigen te koppelen aan uw account om ze vervolgens in te schrijven.

Het e-learningplatform is 24/7 bereikbaar. Het platform blijft voor het praktijkmanagement account dit pakket gedurende 12 maanden beschikbaar.

 

FAQ

Wat is de tijdsinvestering?

De tijdsinvestering is afhankelijk van het kennis- en opleidingsniveau van de cursist. De totale studietijd wordt per module of pakket vermeld.

 

Wat is de prijs?

De prijs voor het praktijkmanagement account ziet u onderaan deze pagina vermeld. Voor deze prijs krijgt u, ter waarde van het aanschafbedrag, credits. Na aanschaf van het praktijkmanagement account kunt u de meeste modulen met een korting van 40% aanschaffen met de verkregen credits.

 

Sluiten de modules wel aan bij mijn praktijksituatie?

De modulen bevatten informatie die op vrijwel alle praktijken van toepassing zal zijn. Juist voor die groep praktijken die “eigen teelt” prefereert, zijn deze modulen een uitkomst. Alle noodzakelijke kennis wordt immers gegeven en getoetst. Daarnaast kan men de opleiding van de eigen medewerkers verder naar eigen smaak en wensen inkleuren.

 

Waarom niet zelf opleiden?

Opleiden is een kunst en het kost tijd. Soms denkt men: “Ach, dat doe ik wel tussendoor.” Dit blijkt in de dagelijkse praktijk, zwaar te zijn. Dit heeft tot gevolg dat de opleiding naar de achtergrond verdwijnt of weinig diepgang krijgt. Tevens zal het ook aan tijd ontbreken om goed lesmateriaal te ontwikkelen.

Met Dentallect heeft u toegang tot uitstekend lesmateriaal dat u direct kunt inzetten. Los hiervan is intern opleiden onvoldoende om aan te kunnen tonen dat uw personeel bekwaam is. Hiervoor is externe toetsing noodzakelijk.

 

Kan ik deze modulen ook combineren met persoonlijke begeleiding of klassikale lessen?

Absoluut! U kunt Dentallect combineren met gewone lessen.
U kunt dit uiteraard zelf verzorgen. Mocht u dit niet willen, Kijk hiervoor bij onze opleidingspartner academie tandartsenpraktijk.


Modulen

Prijs

Kosten € 975,00

Prijs is inclusief een budget aan credits.
Voor dit product zijn webinars beschikbaar


Bestellen